مشارکت در دهها پروژه صنعتی و دانشگاهی

همکاری در پروژه های صنعتی و دانشجویی با حفظ محرمانگی

تهیه نانوذرات با غلاف پلیمری مورد نظر

قبول پروژه های صنعتی و دانشجویی شما با حفظ محرمانگی

تهیه مواد شیمیایی با خواص ویژه

مواد مهندسی شده